Další vzdělávání pedagogických pracovníků

dvpp v textu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

POSLEDNÍCH 6 VOLNÝCH MÍST V 250h KURZU METODIK PREVENCE, ZAHÁJENÍ JIŽ 5. ŘÍJNA 2019 !!!

Bližší info a přihlášení na tel. 770 171 218.

Novinky:

 • 2.10. ve 13 hodin: seminář DĚTI A TECHNOLOGIE - DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE ŠKOLE  (délka semináře 2 hodiny + diskuse), cena: 250,- Kč

Mgr. Jan Kršňák (zakladatel webu digiděti.cz) vystudoval Filmová studia na FF UK. Věnuje se intuitivní pedagogice a spolupracuje s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, kde objevuje a rozvíjí svět alternativních škol. Je spoluautorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě?. Založil stránky digiděti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Zároveň se zde zamýšlí, jakých tvarů nabývá člověk žijící v digitalizované společnosti 21. století, jak se cítíme, když se stáváme kyborgy nebo jak si porozumíme s umělou inteligencí.

Říká se, že škola má děti připravit na budoucnost. Ale víme, jaká budoucnost nás čeká? A vyznáme se vůbec v naší přítomnosti? Jak učit o něčem, co se mění mnohem rychleji, než je možné vydat jakoukoli učebnici? Jak učit o světě, jehož jsme nedílnou součástí? Jak spolupracovat s technologiemi a zůstat při tom člověkem?

Pro dnešní žáky a studenty jsou technologie přirozenou součástí světa, do něhož vstupují, pro dospělé jsou výzvou, jež vyžaduje poměrně velkou dávku energie, pozornosti a odvahy.

Jak se dnešní dospívající pohybují kyberprostorem?

Jak jej využívají a jak v něm vnímají sami sebe? Jak je mění a jak oni mění jej? Jaká je mediální či digitální gramotnost současných děti? Chovají se na Internetu bezpečně a smysluplně, anebo spíše neví, co dělají a s chytrými telefony převážně jen ztrácejí čas a schopnost soustředit se na něco déle než několik sekund? 

V první části setkání se seznámíme se základními charakteristikami digitálního světa a nahlédneme do přemýšlení dnešních dětí. Seznámíme se s tématem digitální identity a prozkoumáme zákonitosti digitální komunikace. Pomůže nám to lépe nahlédnout problematiku sociálních sítí, kyberšikany, hatespeech a dalších jevů digitálního světa.

Jaké změny přináší do škol příchod digitálních technologií?

Jak Internet mění naše myšlení a zacházení s informacemi? Co se odehrává, když se učitelé spolu s žáky či studenty zasíťují? Jak se mění role učitele, když jej ve výuce doprovází Internet a chytré telefony v rukou žáků a studentů?

Ve druhé části setkání se budeme zabývat možnými zapojeními digitálních technologií do výuky a do školního života obecně. Budeme se bavit nejen o tom, jak nastavit používání chytrých telefonů ve škole, ale především, jak by digitální technologie mohly zjednodušit a zpříjemnit samotný proces vzdělávání. Digitální technologie nejsou jen hrozbou či rušivým elementem. Když nahlédneme jejich potenciál, mohou se stát i výborným pomocníkem. 

       Přihlašování a další informace na tel. 770 171 218 nebo na www.e-vaclav.eu

 • Bylo zahájeno přihlašování do 2-denního kurzu školy Cyril Mooney HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - METODA A PRÁCE S UČEBNICEMI !  Tento kurz se bude konat 19.-20.11. od 9-17h v PPP Teplice.

  Hodnotové vzdělávání je princip, samostatný vyučovací předmět a didaktická pomůcka, která pomáhá školám vytvářet atmosféru založenou na upřímnosti, důvěře, svobodě, vnitřní motivaci a vzájemné pomoci.

  Přihlašování a bližší informace o kurzu najdete na http://www.skolacyril.org/pro-zs/pro-zs/.
 • NOVĚ otevíráme 56 hodinový seminář VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA. Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka. Absolventi tohoto kurzu budou znát způsoby, metody a principy výuky češtiny jako cizího jazyka. Účastníci semináře se seznámí s odlišnostmi výuky češtiny jako cizího jazyka pro žáky ZŠ a SŠ. Získají informace o sociokulturních specifikách nejpočetnějších skupin cizinců žijících v České republice (Ukrajinci, Vietnamci, Rusové, Mongolové a Arabové), které ovlivňují výukový a vzdělávací proces. Dozvědí se o principech, metodách a způsobech výuky češtiny jako cizího jazyka. Důraz bude kladen zejména na výuku řečových dovedností – čtení, psaní, poslechu a mluvení. Účastníci získají přehled o výukových materiálech. Získají informace o tom, jak s žákem cizincem pracovat v běžné třídě.

       Více informací na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

 • Ve dnech 21.10 a 20.11 pořádáme dvoudenní seminář (12 vyučovacích hodin) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY I.+II.  - Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se současným stavem v oblasti poruch příjmu potravy, možnostmi léčby a přispět ke strategiím práce s dětmi a dospívajícími s příznaky nebo již diagnózami poruch příjmu potravy. Naučit komunikační a preventivní dovednosti pro práci s dětmi a dospívajícími s těmito poruchami a s jejich rodinami. Podpořit dovednosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

       Více informací a přihlašování na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

 • 13.11. od 9:30: PROČ ODMĚNY A TRESTY NEVEDOU K ZODPOVĚDNOSTI ANEB CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVEM "MOTIVACE" (6 vyučovacích hodin) - Mgr. Eva Mikešová 

  Často slýcháváme slovo „motivace“, často ho také používáme. Co si pod ním ale představujeme a jak ve skutečnosti motivace funguje? Ve škole se běžně setkáváme s odměnami a tresty... Odhalíme, jaká rizika v sobě užití těchto způsobů motivace nese, proč se k těmto prostředkům uchylujeme a zda je možné je nahradit.

  • Proč trestáme
  • Rizika užívání trestů
  • Alternativy trestů
  • Vliv odměn a pochval
  • Alternativy odměn a pochval.

        Více informací a přihlašování na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

 • 4.12. od 13:00: ROZVOJ PODNIKAVOSTI JAKO KLÍČOVÉ KOMPETENCE - Ing. Kateřina Lichtenberková

     Podnikavost jako aktivní přístup k životu je bezesporu klíčovou kompetencí pro 21. století. Co se za touto kompetencí skrývá? Co jsou to podnikavé kompetence a jak je rozvíjet?

     Seminář dá účastníkům komplexní pohled na oblast podpory podnikavosti a také na jednotlivé výukové nástroje (např. aktivity do výuky, projektová výuka, firmy, akce školy, soutěže, hry...)

     a příklady inspirativní praxe.

    O lektorce: Ing. Kateřina Lichtenberková vystudovala VŠE Praha, obor podniková ekonomika a management s vedlejší specializací psychologie a sociologie v řízení a doplňkovým      pedagogickým  studiem, absolvovala vzdělávání v oblasti systemického koučování a leadershipu. Má za sebou několikaleté zkušenosti s vedením změnových a dalších projektů v komerční sféře a koučováním majitelů firem i managementu. Od koučování ke vzdělávání se dostala zejména díky společnosti Scio, ve které působila 2 roky. Od roku 2012 spolupracuje s obecně prospěšnou společností yourchance, kde pomohla vybudovat portál Finanční gramotnost do škol a vytvořit koncepce jako Finančně gramotná škola či soutěž Rozpočti si to! V současné době působí jako garant oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV).

     Více informací a přihlašování na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

 • Studium pedagogiky (120 hodin)
 • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
 • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)