Poskytované služby

 • Předškolní vzdělávání

  • konzultace o vývojových zvláštnostech
  • problematická adaptace na MŠ
  • posouzení školní zralosti
  • spolupráce s logopedickými třídami MŠ
  • spolupráce se speciálními třídami MŠ
  • sledování vývoje postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školního zařazení
  • logopedická péče
  • nácvik grafomotoriky
  • cvičení zaměřená na prevenci specifických vývojových poruch učení
  • příprava na vstup do ZŠ: ”Metoda dobrého startu”

 • Základní vzdělávání - 1. st. ZŠ

  • adaptace na školní podmínky
  • diagnostika rozumových schopností
  • diagnostika specifických vývojových poruch učení -dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
  • doporučení vhodné korekce při diagnostikované poruše učení
  • individuální dyslektická náprava
  • výběr dětí do specializovaných tříd a následná průběžná péče o tyto děti
  • pomoc při řešení výukových obtíží
  • doporučení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a následná průběžná péče o tyto děti
  • přeřazení do zvláštní školy
  • logopedická péče
  • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
  • rodinná terapie
  • cvičení DOV (dílčí oslabení výkonu)

 • Základní vzdělávání - 2. st. ZŠ

  • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
  • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických vývojových poruch učení a doporučení vhodné korekce
  • doporučení vhodných stylů učení
  • pomoc při řešení výchovných problémů
  • profesionální volba
  • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, SVP ap.
  • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
  • rodinná terapie

 • Střední vzdělávání - mládež ve věku 15 - 19 let

  • problematická adaptace na SŠ, SOU
  • diagnostika úrovně a struktury inteligence
  • průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
  • pomoc při řešení osobních, partnerských a rodinných krizí
  • individuální psychoterapie
  • rodinná terapie
  • přednášky a besedy na školách
  • profesionální a kariérové poradenství

 • Zákonní zástupci

  • konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě
  • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
  • doporučení vhodné pomoci při učení
  • doporučení vhodných postupů při výchově
  • rodinná terapie
  • pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi

 • Školy a školská zařízení

  • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
  • konzultace o výsledcích vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
  • kurzy pro dyslektické asistenty
  • semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů
  • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol
  • nabídka DVPP

 • Výchovní poradci a školní metodici prevence

  • metodické vedení
  • pomoc při pedagogické diagnostice
  • semináře dle aktuální problematiky
  • nabídka DVPP


Informace k poskytovaným službám

 • Pro zákonné zástupce
  Nabídka služeb, materiálů a kontaktů pro rodiče
 • Pro školy
  Nabídka služeb, materiálů a kontaktů pro školy
 • DVPP
  Programová nabídka a materiály týkající se Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků