Děti s odlišným mateřským jazykem

Péče o děti, žáky, studenty z kulturně odlišného prostředí (cizince, žáky s OMJ, s nedostatečnou znalostí českého jazyka...)

Pomoc dětem z Ukrajiny
Kontakt:
Mgr. Natálie Schneider
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pedagog
tel.: 770 199 221
koordinátor pro práci s cizinci

pdfAktuální informace k nově příchozím žákům z Ukrajiny - FAQ UKRAJINA210.85 KB

pdfMožnosti podpory - vícejazyční žáci394.91 KB

 

 • Možnosti ze strany poradny

  Možnosti ze strany poradny

  Vzdělávacími podmínkami pro žáky-cizince se zabývá Školský zákon v §20 – vzhledem k jazykové podpoře, přijímacímu řízení a maturitní zkoušce.

  Z hlediska dopadu nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka do procesu vzdělávání se přistupuje k těmto dětem, žákům a studentům v §16 Školského zákona. Ten se týká vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kam jsou nově od 1. 9. 2016 zařazeni i děti, žáci a studenti s neznalostí nebo nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Podrobnější informace poskytuje vyhláška 27/2016 Sb., podle které děti, žáci či studenti s neznalostí nebo nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka potřebují podporu poskytovanou v rámci systému podpůrných opatření. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny vychází z přílohy vyhlášky 27/2016 Sb. a po posouzení vzdělávacích potřeb konkrétního dítěte, žáka či studenta umožňuje např. jazykovou podporu na škole nebo úpravu podmínek u přijímacího řízení na střední školu.

  Pro orientaci v možnostech podpory ze strany školy doporučujeme prostudovat odkazy týkající se poradenství pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.

  • Poradenství pro rodiče a zletilé klienty

  Poradenská služba poskytovaná pro děti, žáky a studenty z odlišného kulturního prostředí probíhá v zásadě stejně jako u „českých“ klientů a jejím cílem je rovněž poskytnutí pomoci v nejrůznějších oblastech vzdělávání a výchovy dětí a žáků. Ve srovnání se standartním průběhem poradenské služby však může mít poradenství s klienty s odlišného kulturního prostředí přece jen určitá specifika. Jedním z nich je zajištění vzájemné srozumitelnosti mezi Vámi rodiči, Vašimi dětmi a pracovníky poradny z důvodu možné jazykové bariéry. V případě potřeby tak může návštěva proběhnout s tlumočníkem. Toho si můžete přivést sami (můžete přitom využít služeb komunitního tlumočení a interkulturních pracovníků neziskových organizací a integračních center), nebo jej může zajistit poradna.

  Samostudium:
  https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/sluzby/kurzy-ceskeho-jazyka/samostudium-ceskeho-jazyka/

  Gramatická cvičení a články o českém prostředí: https://janaharperova.cz/

  E-learning Výuka češtiny jako druhého jazyka na portále inkluzivní školy a na stránkách https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/sluzby/kurzy-ceskeho-jazyka/e-learning/

 • Poradenství pro mateřské školy

  Následující text stručně shrnuje možnosti mateřské školy v rámci primární péče o děti z odlišného kulturního prostředí:

  • vytvoření stručného plánu pedagogické podpory zohledňujícího kulturní odlišnosti a zejména skutečnost neznalosti nebo nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka, v jeho rámci zapracovat pravidelný čas (cca 10 minut) na výuku češtiny, tj. na rozšiřování slovní zásoby, nácvik výslovnosti apod.
  • využít příručku Jak učit češtinuvydanou Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka
  • využít seznam materiálůpro výuku českého jazyka pro cizince určených pro předškolní děti
  • využít materiály a tipy do výuky na inkluzivniskola.cz
  • využít e-learningu Výuka češtiny jako druhého jazykana portále inkluzivní školy
  • využít metodiku pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
  • doporučit návštěvu PPP za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dětí s ohledem na míru jejich znalosti českého jazyka – zařazení do systému podpůrných opatření s sebou nese možnost jazykové podpory 4×15 minut za týden v maximální celkové časové dotaci 80 hodin (ve 2. stupni PO) nebo 110 hodin (ve 3. stupni PO). Pro usnadnění komunikace o účelu návštěvy poradny s rodiči dětí lze využít jazykové mutace informačních letáků o PPP. Za účelem optimálního navržení podpory pro konkrétní dítě Vás při doporučení k vyšetření žádáme o vyplnění školního dotazníku, neboť informace ze školy jsou pro nás neocenitelným zdrojem při celkovém posouzení vzdělávacích potřeb dítěte. Děkujeme!
  • pdfDoporučení k podpoře dětí s OMJ v MŠ314.7 KB
  • pdfOdklad povinné školní docházky220.44 KB

   

 • Poradenství pro základní školy

  Následující text stručně shrnuje možnosti základní školy v rámci primární péče o žáky z odlišného kulturního prostředí:

  • vytvoření plánu pedagogické podpory zohledňujícího kulturní odlišnosti a zejména skutečnost neznalosti nebo nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka, inspirovat se lze na https://www.inkluzivniskola.cz/priklad-planu-podporypopř. na https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466
  • zajištění jazykové podpory z vlastních zdrojů v rámci výuky – lze poskytovat výuku českého jazyka prostřednictvím např. koordinátora inkluze působícího na škole nebo jiné osoby (za tím účelem je nutné na žádost rodičů uvolnit žáka částečně nebo zcela z docházky vybraných předmětů v souladu s 50 odst. 2 ŠZ)
  • zajištění jazykové podpory z vlastních zdrojů nad rámec povinné výuky
  • jedná-li se o žáka cizince, může absolvovat bezplatný jazykový kurz v rozsahu 100 – 200 hodin ČDJ na škole určené Krajským úřadem – v Teplicích se jedná o ZŠ Plynárenská, v Bílině ZŠ Za Chlumem (tato škola nabízí i distanční výuku)
  • zajistit podporu pro žáka ve formě adaptačního koordinátora(4 týdny), žádá se NPI ČR
  • zajistit si tlumočnické službypro jednání se zákonnými zástupci s neznalostí českého jazyka
  • využívat podpůrných výukových materiálů a dalších tipů do výuky na inkluzivniskola.cz
  • využít e-learningu Výuka češtiny jako druhého jazykana portále inkluzivní školy
  • v co nejkratším čase vyslat pedagogy ZŠ na kurzy pro pedagogy ZŠ zaměřené na práci se žáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka, organizované společností META, o.p.s.
  • nasměrovat pedagogy na kurz Čeština jako druhý jazyk v českém školství (DVPP Teplice)
  • využít příručku pro mladší školní věk Začínáme učit češtinu pro děti-cizincenebo pro starší školní věk Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince vydané Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka
  • využít seznam materiálů pro výuku českého jazyka pro cizince určených pro mladší školní věknebo starší školní věk
  • u hodnocení žáků cizinců postupovat dle 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
  • zvláštní pozornost věnovat žákům a rodičům v oblasti poradenství při volbě střední školy, neboť vzdělávací systém, ze kterého rodina přichází, může být zcela jiný než v České republice a z mylných domněnek tak může docházet ke zbytečným nedorozuměním, doporučujeme rodiče seznámit se strukturou českého školství
  • doporučit návštěvu PPP za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s ohledem na míru jejich znalosti českého jazyka – zařazení do systému podpůrných opatření s sebou nese např. možnost jazykové podpory 3 hodiny týdně v maximální celkové časové dotaci 120 hodin (ve 2. stupni PO) nebo 200 hodin (ve 3. stupni PO), včetně pomůcek k této výuce či uzpůsobení podmínek přijímacího řízení na SŠ (časové navýšení, možnost překladového slovníku). Pro usnadnění komunikace o účelu návštěvy poradny s rodiči žáků lze využít jazykové mutace informačních letáků o PPP. Za účelem optimálního navržení podpory pro konkrétního žáka/žákyni Vás při doporučení k vyšetření žádáme o vyplnění školního dotazníku, neboť informace ze školy jsou pro nás neocenitelným zdrojem při celkovém posouzení vzdělávacích potřeb klienta. Děkujeme!
  • pdfLeták - Nový systém financování251.93 KB
  • pdfŽák s odlišným mateřským jazykem s problémy ve škole208.46 KB