Nabídka služeb

 • Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

  • Diagnostika školní zralosti
  • Diagnostika z důvodu zařazení do přípravné třídy
  • Diagnostika dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ s problémy v adaptaci, s výchovnými problémy včetně SPCH
  • Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s výukovými problémy, včetně SPU a žáků neprospívajících
  • Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika jako podklad pro nastavení podpůrných opatření dle Vyhlášky č. 27/2016 v platném znění
  • Diagnostika jako podklad pro pomoc žákům ZŠ a SŠ v případech komplikací při volbě další školy či povolání
  • Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s osobnostními a sociálně vztahovými problémy
  • Diagnostika mimořádného nadání žáků

 • Psychologická a speciálně pedagogická intervence

  • Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech, kdy negativně ovlivňuje vzdělávání dítěte a žáka.
  • Individuální a skupinová práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.
  • Individuální a skupinová práce s dětmi s OŠD při přípravě na školní docházku (Rozvíjející program)
  • Základní individuální reedukace žáků s SPU, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádnou a náročnou speciálně pedagogickou péči
  • Individuální práce s žáky ZŠ a SŠ s obtížemi v pozornosti, adaptaci, s osobnostními, sociálně vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
  • Kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ
  • Poradenské vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativné ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka)
  • Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků ZŠ, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny.
  • Psychologické konzultace a rodičovské vedení. Individuální psychologické konzultace pro děti, žáky i studenty, kteří se potýkají s problémy osobnostními či vztahovými (v rodině, ve škole, ve vrstevnické skupině apod.), které mohou mimo jiné negativně ovlivňovat i jejich výukové možnosti. Rodičům dětí a studentů s výchovnými problémy nabízíme možnost rodičovských konzultací a edukativního vedení.

 • Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.

  • Informační a metodická činnost
   • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v ZŠ a SŠ
   • Spolupráce a metodické vedení vyučujících pracujících s žáky s SPU a SPCH
   • Spolupráce s MŠ – konzultace, metodické vedení
   • Příprava podkladů k nastavení podpůrných opatření dle Vyhlášky č. 207/2016 Sb. v platném znění
   • Zpracování Zpráv a Doporučení o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy GDPR
   • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy GDPR
   • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol

 • PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE

  • máte-li trápení, potřebujete poradit, hledáte podporu…
  • témata mohou být rozličná
   • k výchovné problematice (problémy doma, v MŠ, ZŠ, SŠ)
   • adaptační problémy – změny v rodině (rozvod, změny rodinného systému, úmrtí v rodině, narození sourozenců atd.), změny školního prostředí
   • podpora sebevědomí, práce se strachem a úzkostí
   • složité životní situace
   • konflikty s vrstevníky, témata hledání místa v kolektivu, partnerské problémy
   • podpora sebeovládání, rozvoj sociálních dovedností, nácvik relaxačních a dechových cvičení a další
  • časová frekvence dle potřeby, max. po dobu ½ roku

 • REEDUKACE A SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ KONZULTACE

  • pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a děti selhávající ve výuce
   • při potížích v psaní a čtení
   • nácvik správného úchopu psacího náčiní
   • pomoc s vytvořením pomůcek pro lepší zvládnutí učiva
  • k podpoře domácí přípravy
  • konzultace ke stylům učení (především pro 2. st. ZŠ a SŠ)
  • 1 x týdně – 1 x 14 dní (dle potřeby), maximálně po dobu ½ roku


Aktuální nabídka preventivních služeb PPP LN viz. odkaz PREVENCE


Aktuální programy nabízené pracovníky PPP Louny (dle kapacitních možností poradny)

 • Program Maxík

  • pro předškolní děti a žáky 1. a 2. třídy ZŠ s potížemi v učení
  • posilování motoriky, grafomotoriky a percepční oblasti
   • správné sezení, úchop psacího náčiní, stabilita
   • rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj koncentrace
   • pozornosti
   • posílení funkcí zrakového a sluchového vnímání
  • setkávání vychází z individuálních potřeb klienta - doporučeno minimálně 1 x týdně, po dobu cca 5 měsíců

 • Program Metoda dobrého startu

  • pro děti od 5 do 11 let (vhodná pro děti s odkladem školní docházky)
   • zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
   • chápání časových vztahů
   • procvičení zrakově pohybové koordinace
   • posílení komunikačních kompetencí
   • zdokonalení sluchového vnímání
   • prohloubení koncentrace pozornosti a paměti
   • zdokonalení úchopu psacího náčiní a uvolnění svalstva ruky
  • frekvence setkávání 1x týdně, individuálně či ve skupině, po dobu cca 5 měsíců

 • Program Hypo

  • individuální program pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a s poruchami pozornosti, i pro děti nezralé s odkladem školní docházky ve věku od 5,5 do 6,5 let (účinný až do věku 8 let) + metodické vedení rodiče
  • zaměřený na
   • posílení zrakového a sluchového vnímání
   • rozvoj vizuomotorické koordinace
   • rozvoj koncentrace pozornosti
   • rozvoj kognitivních funkcí
   • rozvoj krátkodobé paměti
  • frekvence setkávání 1 x týdně
  • celkem 10 lekcí (cca po dobu 3 měsíců)

 • Program Kumot

  • pro děti od 5 do 8 let
  • skupinový program pro skupinu dětí (počet 6 – 8)
  • zaměřený na
   • rozvoj jemné motoriky
   • grafomotorických dovedností
   • posílení sociálních dovedností
  • cena 80 Kč za CD – pro dítě, cca + 20Kč za materiály a poštovné
  • frekvence setkávání 1 x týdně, po dobu cca 3 měsíců (10 lekcí, kde se pracuje s tématy souvisejícími s písněmi z CD)

 • Program Kuprev

  • individuální program pro předškolní děti + metodické vedení rodiče
  • zaměřený na
   • časoprostorovou orientaci a vědomostní orientaci
   • uvědomění si vlastní identity (posilování sociální zdatnosti dítěte v běžných situacích)
   • prevenci patologických jevů
  • vhodný pro děti s dysfázií, autismem, ADHD, LMP (1 ve skupině), národnostními rozdíly v rodině a jinými obtížemi
  • cena cca 400 Kč (metodický materiál pro rodiče a dítě)
  • frekvence setkávání vychází z individuálních potřeb klienta od 1x týdně až cca 1 x měsíčně (1 téma)
  • celkem 18 lekcí, které lze cyklicky opakovat, max. po dobu 1⁄2 roku

 • Program Kupoz

  • individuální program pro děti od 8 do 12 let
  • zaměřený na rozvoj pozornosti
  • cena cca 450 Kč (metodický materiál)
  • frekvence setkávání 1 x za 14 dní, celkem 15 lekcí (cca po dobu 4 měsíců)

 • ROZVÍJEJÍCÍ PROGRAM PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

  • skupinový nebo individuální program pro předškolní děti
  • rozvoj důležitých oblastí pro vstup do ZŠ (jemná motorika, hrubá motorika, zrakové a sluchové vnímání, sociální připravenost, pravolevá orientace apod.)
  • počet lekcí 12, po dobu cca 3 měsíce