Služby

Pro předškolní děti nabízíme

 • Vyšetření školní zralosti a případná doporučení k předčasnému zaškolení, odložení povinné školní docházky, případně k zařazení do přípravné třídy.
 • Vyhledávání, diagnostikování a další vedení mimořádně nadaných dětí.
 • Vedení dětí nedostatečně připravených na školu – různé stimulační programy (HYPO, kurzy grafomotoriky aj.).
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště podle potřeby klientů (logopedie, neurologie aj.).
 • Programy primární prevence rizikového chování pro předškolní děti.

Pro žáky základních škol nabízíme

 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků se specifickými poruchami učení a chování.
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků s výukovými a výchovnými problémy, s problémy osobnostními nebo sociálně-vztahovými.
 • Pomoc při hledání vhodných metod učení, učebního stylu.
 • Vyhledávání, diagnostiku a další vedení dětí mimořádně nadaných.
 • Individuální i skupinové vyšetření k volbě další vzdělávací cesty (volba povolání a studijního zaměření)
 • Nápravnou a terapeutickou péči - kurzy grafomotoriky, nápravy logopedických vad, nápravy percepčně kognitivních schopností, specifických poruch učení, program KUPOZ aj.
 • Poskytování všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky základních škol.
 • Psychokorektivní skupiny pro žáky s problémy v sociálních vztazích. 
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště podle potřeby klientů.

Pro žáky středních škol nabízíme

 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku při výukových potížích.
 • Pomoc při hledání vhodných metod učení, učebního stylu.
 • Individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku studentů se specifickými poruchami učení.
 • Doporučení k úpravě podmínek při skládání maturitní zkoušky (na základě předchozí diagnostiky a dlouhodobého vedení v PPP).
 • Kariérové poradenství – vyšetření k volbě další studijní cesty, pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.
 • Poskytování všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky středních škol.
 • Terapie – relaxační techniky, individuální vedení.
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště podle potřeby klientů.

Pro pedagogy

 • Metodické vedení pedagogů při uplatňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence.
 • Konzultace k výchovným a výukovým obtížím žáků.
 • Pomoc při řešení výskytu rizikového chování ve škole.
 • Přednášková činnost, nabídka DVPP.
 • Pravidelné metodické návštěvy škol.

 Pro rodiče

 • Přednášky a besedy na školách (školní zralost, vývojové poruchy učení, techniky učení, profesní orientace, problematika rizikového chování, aj.).
 • Individuální konzultace k vývojovým, výukovým a výchovným obtížím dětí na všech typech škol a k možnostem diagnostiky a terapeutické péče o dítě.
 • Konzultace výsledků psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a doporučení z vyšetření.
 • Zprostředkování potřebných kontaktů.

pdfGrafomotorika 4 - 12100.36 KB

pdfProgram HYPO pro předškolní děti

pdfProgram KUPREV

pdfProgram KUPOZ

pdfROPRATEM